Tính toán chi phí hệ thống tưới cho 260 gốc bưởi sử dụng béc S2000 - 53lh

Tính toán chi phí hệ thống tưới cho 260 gốc bưởi sử dụng béc S2000 - 53lh

BƯỞI LÀ MÔT LOẠI CÂY CHO KINH TẾ KHÁ CAO NHƯNG ĐÒI HỎI KỸ THUẬT CŨNG RẤT CAO